Goede afspraken maken goede vrienden

Als partner van uw verhuiswerkzaamheden zorgt Leo's Ladderlift graag voor duidelijke afspraken, zoals algemene voorwaarden. In Boom zorgen we op deze manier altijd voor een snelle en correcte service. Lees onze voorwaarden dus zeker na voor u onze lift boekt!

Belangrijk om weten

  • Uren worden steeds berekend vanaf aankomst bij de klant tot vertrek bij de klant
  • Onze tarieven zijn enkel geldig in de regio Boom (Rupelstreek) binnen een straal van 15 kilometer
  • Het maximumgewicht van de lift is 300 kilogram.
  • Het parkeerverbod dient altijd door de klant zelf geregeld te worden.

Algemene voorwaarden 

Artikel 1 - Definities 

Triple L leosladderlift: Triple L leosladderlift, gevestigd te 2850 Boom, KvK-nummer 1000.037.831

Klant: degene met wie Triple L leosladderlift een overeenkomst is aangegaan. 

Partijen: Triple L leosladderlift en Klant samen. 

Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt. 

Artikel 2 - Toepasselijkheid 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Triple L leosladderlift. Triple L leosladderlift en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken. Triple L leosladderlift en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit. 

Artikel 3 - Prijzen 

Triple L leosladderlift hanteert prijzen in euro's en inclusief btw. Triple L leosladderlift mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Triple L leosladderlift vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Triple L leosladderlift, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is afgesproken. Wanneer Triple L leosladderlift en de Klant voor de dienstverlening een totaalbedrag afspreken, is dit altijd een richtprijs, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.. 

Triple L leosladderlift mag tot 10% van de richtprijs afwijken. Triple L leosladderlift moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen. 

Triple L leosladderlift mag zijn prijzen jaarlijks aanpassen. Triple L leosladderlift zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan. De consument mag de overeenkomst met Triple L leosladderlift opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging. 

Artikel 4 - Betalingen en betalingstermijn 

Triple L leosladderlift mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen. Voor vaste opdrachten. De Klant moet een betaling achteraf binnen 7 dagen na levering hebben voldaan.Enkel bij vaste opdrachten. De betalingstermijnen die Triple L leosladderlift hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Triple L leosladderlift aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.

Triple L leosladderlift mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten. 

Artikel 5 - Gevolgen te late betaling 

Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Triple L leosladderlift de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. 

Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan Triple L leosladderlift. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag Triple L leosladderlift zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Triple L leosladderlift op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Triple L leosladderlift, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen. 

Artikel 6 - Herroepingsrecht 

Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer: de dienst logies, een reis, een restaurantbedrijf, vervoer, een cateringopdracht of een vorm van vrijetijdsbesteding betreft het een spoedreparatie betreft het weddenschappen en/of loterijen betreft de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht het een dienst betreft die met instemming van de Klant volledig worden uitgevoerd binnen de bedenktijd en waarbij de Klant uitdrukkelijk heeft verklaard van zijn herroepingsrecht af te zien 

De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint: zodra de consument een overeenkomst tot levering van een dienst heeft gesloten zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen enkel bij vaste opdrachten. De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar leosladderlift@gmail.com , eventueel met behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website van Triple L leosladderlift, Triple l.be. 

Artikel 7 - Opschortingsrecht

Tenzij de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. 

Artikel 8 - Verrekening 

Tenzij de Klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan Triple L leosladderlift te verrekenen met een vordering op Triple L leosladderlift.

Artikel 9 - Verzekering 

De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren : geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst zaken van Triple L leosladderlift die bij de Klant aanwezig zijn zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd parkeerverbod De Klant geeft op eerste verzoek van Triple L leosladderlift de polis van deze verzekeringen ter inzage. 

Artikel 10 - Garantie 

Wanneer de Klant en Triple L leosladderlift een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Triple L leosladderlift enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. 

Artikel 11 - Uitvoering van de overeenkomst 

Triple L leosladderlift voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit. Triple L leosladderlift mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant. Enkel voor vaste opdrachten. De Klant moet ervoor zorgen dat Triple L leosladderlift op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. Zorgt de Klant er niet voor dat Triple L leosladderlift tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant De klant zorgt dat Triple L leosladderlift steeds de plaats van uitvoering kan bereiken.

Artikel 12 - Informatieverstrekking door de Klant 

De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan Triple L leosladderlift. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Triple L leosladderlift de betreffende bescheiden. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Triple L leosladderlift redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant. 

Artikel 13 - Duur overeenkomst dienst 

De overeenkomst tussen Triple L leosladderlift en de Klant voor een dienst wordt aangegaan voor de duur van de werkzaamheden, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of schriftelijk iets anders is afgesproken. Na afloop van de termijn in lid 1 wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij de Klant of Triple L leosladderlift de overeenkomst opzegt met een opzegtermijn van maanden. Is de Klant een consument dan geldt een opzegtermijn van 1 maand. 

Artikel 14 - Opzeggen dienst voor bepaalde tijd 

De Klant kan een overeenkomst voor een dienst voor bepaalde tijd niet eerder dan na 1 jaar opzeggen. Na afloop van de minimum looptijd van 1 jaar kan de Klant de overeenkomst in lid 1 opzeggen met een opzegtermijn. Na afloop van de minimum looptijd van 1 jaar kan een consument de overeenkomst in lid 1 opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Is de overeenkomst voor een dienst voor minder dan 1 jaar aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar. 

Artikel 15 - Intellectueel eigendom 

Triple L leosladderlift behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen en maquettes, tenzij anders is afgesproken. De Klant mag de intellectuele eigendomsrechten in lid 1 niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Triple L leosladderlift aan anderen tonen, ter beschikking stellen of op een andere manier gebruiken. 

Artikel 16 - Geheimhouding 

De Klant houdt iedere informatie, in welke vorm dan ook, die hij van Triple L leosladderlift ontvangt geheim. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Triple L leosladderlift waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Triple L leosladderlift schade kan berokkenen. De Klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hij de informatie in lid 1 en 2 geheimhoudt. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie: die al openbaar was voordat de Klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Klant die door de Klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan. 

Artikel 17 - Boetebeding 

Wanneer de Klant het artikel over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan moet hij aan Triple L leosladderlift voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete betalen. Is de Klant een consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 1.000. Is de Klant geen consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 5.000 Daarnaast moet de Klant een bedrag van 5% van toepasselijke bedrag in lid 2 of 3 betalen voor elke dag dat die overtreding voortduurt. De Klant moet de boete in lid 1 betalen zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is. Ook hoeft er geen sprake te zijn van schade. Triple L leosladderlift mag naast de boete in lid 1 ook een schadevergoeding eisen van de Klant. 

Artikel 18 - Vrijwaring 

De Klant vrijwaart Triple L leosladderlift tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Triple L leosladderlift geleverde producten en/of diensten. 

Artikel 19 - Klachten 

De Klant moet een door Triple L leosladderlift geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Triple L leosladderlift daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Triple L leosladderlift hiervan op de hoogte stellen. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Triple L leosladderlift hierop gepast kan reageren. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Triple L leosladderlift. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Triple L leosladderlift andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken. 

Artikel 20 - Ingebrekestelling

 De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Triple L leosladderlift. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Triple L leosladderlift ook daadwerkelijk op tijd bereikt. 

Artikel 21 - Aansprakelijkheid Klant 

Wanneer Triple L leosladderlift een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst. 

Artikel 22 - Aansprakelijkheid 

Triple L leosladderlift Triple L leosladderlift is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. Wanneer Triple L leosladderlift aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst. Triple L leosladderlift is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden. Wanneer Triple L leosladderlift aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting. 

Artikel 23 - Vervaltermijn

Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Triple L leosladderlift vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6: 89 BW. 

Artikel 24 - Ontbinding 

De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Triple L leosladderlift toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis. Is de nakoming van de verplichtingen door Triple L leosladderlift nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Triple L leosladderlift in verzuim is. Triple L leosladderlift mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Triple L leosladderlift kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. 

Artikel 25 - Overmacht

In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Triple L leosladderlift door de Klant niet aan Triple L leosladderlift kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook: - een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp - wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen - stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen - computer-virussen - stakingen - overheidsmaatregelen - vervoersproblemen - slechte weersomstandigheden - werkonderbrekingen Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Triple L leosladderlift 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Triple L leosladderlift kan nakomen. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Triple L leosladderlift de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken. Triple L leosladderlift hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Triple L leosladderlift hiervan voordeel heeft. 

Artikel 26 - Wijziging overeenkomst 

Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Triple L leosladderlift de overeenkomst aanpassen. 

Artikel 27 - Wijziging algemene voorwaarden 

Triple L leosladderlift mag deze algemene voorwaarden wijzigen. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Triple L leosladderlift altijd doorvoeren. Ingrijpende wijzigingen zal Triple L leosladderlift zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen. 

Artikel 28 - Overgang van rechten 

De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Triple L leosladderlift aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Triple L leosladderlift. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW. 

Artikel 29 - Gevolgen: nietigheid of vernietigbaarheid 

Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Triple L leosladderlift bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 

Artikel 30 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Triple L leosladderlift is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Triple L leosladderlift is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Triple L leosladderlift, tenzij de wet iets anders bepaalt. 

Opgesteld op 30 november 2023.

Afspraak maken? Doe het vandaag nog!

Zit er een verhuis aan te komen of een andere gelegenheid waarvoor u een ladderlift wil gebruiken? Boek vandaag nog onze ladderlift met bediening in de regio Boom, door gebruik te maken van onze pagina reserveren. Hebt u gewoon nog enkele vrijblijvende vragen? Aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen. We helpen u graag verder!

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken